ΠΕΝΘΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ (17χιλιάδες 1090-2013 )

ΠΕΝΘΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ (17χιλιάδες 1990-2013 )

Τετάρτη 25 Ιουλίου 2012

Περί των 2.500 και πλέον αυτόχειρων της εποχής τού Μνημονίου...

Η κυρία Αφροδίτη Αλ Σαχλέ και ο Αντόνιο ντε λα Σαμαρούα
Δημοκρατίαν έχομεν, εξ ου και ελευθερίαν της γνώμης έχομεν όντες
πανέτοιμοι να υπερασπισθώμεν μέχρι θανάτου το δικαίωμα των αντιφρονούντων
να εκφράζουν την άποψίν των άνευ φόβου ότι θα εξορισθώσιν εις άγονον
νήσον τινά ή κατάστημα καθιδρυμένον εις περιοχήν του κλεινού άστεως
φέρουσαν ονομασίαν πτηνού.
Αυτά, άλλωστε, ορίζουν οι...

Α] Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου:
’ρθρο 19 «Καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της
έκφρασης, που σημαίνει το δικαίωμα να μην υφίσταται δυσμενείς συνέπειες
για τις γνώμες του και το δικαίωμα να αναζητά, να παίρνει και να διαδίδει
πληροφορίες και ιδέες, με οποιοδήποτε μέσο έκφρασης και από όλο τον
κόσμο».

Β] Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου [κυρώθηκε με το νομοθετικό
διάταγμα 53/1974 αμέσως μετά την «αποκατάσταση» της Δημοκρατίας]
Αρθρον 10 « 1. Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα εις την ελευθερίαν
εκφράσεως. Το δικαίωμα τούτο περιλαμβάνει την ελευθερίαν γνώμης ως και
την ελευθερίαν λήψεως ή μεταδόσεως πληροφοριών ή ιδεών, άνευ επεμβάσεως
δημοσίων αρχών και ασχέτως συνόρων. Το παρόν άρθρον δεν κωλύει τα κράτη
από του να υποβάλωσι τας επιχειρήσεις ραδιοφωνίας κινηματογράφου ή
τηλεοράσεως εις κανονισμούς εκδόσεως αδειών λειτουργίας. 2. Η άσκησις
των ελευθεριών τούτων, συνεπαγομένων καθήκοντα και ευθύνας δύναται να
υπαχθή εις ωρισμένας διατυπώσεις, όρους, περιορισμούς ή κυρώσεις,
προβλεπομένους υπό του νόμου και αποτελούντας αναγκαία μέτρα εν
δημοκρατική κοινωνία δια την εθνικήν ασφάλειαν, την εδαφικήν ακεραιότητα
ή δημοσίαν ασφάλειαν, την προάσπισιν της τάξεως και πρόληψιν το
εγκλήματος, την προστασίαν της υγείας ή της ηθικής, της προστασίαν της
υπολήψεως ή των δικαιωμάτων των τρίτων, την παρεμπόδισιν της
κοινολογήσεως εμπιστευτικών πληροφοριών ή την διασφάλισιν του κύρους
και αμεροληψίας της δικαστικής εξουσίας».


Γ] Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων [κυρώθηκε με τον
νόμο 2462/1997]
’ρθρο 19 «1. Κανείς δεν πρέπει να υπόκειται σε διακριτική μεταχείριση και
να παρενοχλείται για τις απόψεις του. 2. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην
ελευθερία της έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία της
αναζήτησης, της λήψης και της μετάδοσης πληροφοριών και απόψεων κάθε
είδους, ανεξαρτήτως συνόρων, προφορικά, γραπτά, σε έντυπα, σε κάθε μορφή
τέχνης ή με κάθε άλλο μέσο της επιλογής του. 3. Η άσκηση των δικαιωμάτων,
που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, συνεπάγεται ειδικά
καθήκοντα και ευθύνες. Μπορεί, επομένως, να υπόκειται σε ορισμένους
περιορισμούς, οι οποίοι όμως πρέπει να προβλέπονται με σαφήνεια από το
νόμο και να είναι απαραίτητοι: α. Για το σεβασμό των δικαιωμάτων ή της
υπόληψης των άλλων. β. Για την προστασία της εθνικής ασφάλειας, της
δημόσιας τάξης, της δημόσιας υγείας ή των χρηστών ηθών.»

Όλα αυτά, όμως, δεν σημαίνουν ότι θα πρέπει να αναμένομεν απαθείς το
μοιραίον επερχόμενον δια των ιοβόλων βελών ανθρώπων ανιστόρητων που...
ανήλθαν την κλίμακα της δημοσιότητος ελέω Σπύρου Βούγια τινός πρώην
συναπιστηρίου ενδυθέντος την ευκλεή ενδυμασίαν του πράσινου τυφεκιοφόρου.
Είχε καιρόν να μας πλήξει με την δηλητηριώδη αιχμήν τής σάρισάς της η
κυρία Σαχλέ [σάρισα όχι Σάριζα κυρία μου άλλο το μακεδονικό δόρυ και
άλλο το ανθρακούχον ύδωρ (κοινώς σόδα)]. Και το έπραξε θίγοντας ένα θέμα,
το οποίο αγγίζει μόνον ευαίσθητους ανθρώπους. Για τα γαϊδούρια, όπως είναι
ο κ. Βενιζέλος και η κ. Σαχλέ, οι 2.500 και πλέον αυτόχειρες της εποχής
τού Μνημονίου των πατρώνων της κ. Σαχλέ υπήρξαν διαταραγμένες
προσωπικότητες, εξ ου και δεν θα πρέπει να δίνουμε και μεγάλη σημασία
ασχολούμενοι με την περίπτωσή τους.

Έχω την εντύπωση πως η κυρία Σαχλέ αποφάσισε να εκφράσει ελευθέρως τη
γνώμη της για τους αυτόχειρες συμπατριώτες μου [τί περίεργο, ουδείς
αλλοδαπός μεταξύ των αυτοκτονησάντων], λίγο αφ ότου ο νυν πρωθυπουργός
αναφέρθηκε για πρώτη φορά αυτοβούλως στο τραγικό φαινόμενο των αυτοκτονιών
και δη από του βήματος της Βουλής. Προηγουμένως είχεν αναφερθεί στο
φαινόμενο και ο Μπαίνει Βγάνει, αλλά προκληθείς από το κοινόν σε
συνέντευξή του, οπότε είχε την ευκαιρία να μιλήσει και αυτός για
διαταραγμένες προσωπικότητες που θέτουν τέρμα στη ζωή τους, αντί να τη
χαίρονται εν καιρώ Μνημονίου. Και μετά τίποτε! Έτσι, τη σκυτάλη
παρέλαβεν η πανεπιστήμων κ. Σαχλέ.

Εγώ ουδεμία σχέση έχω με την ψυχολογία, την ψυχιατρική, την κοινωνιολογία
και όλες τις συναφείς επιστήμες που μελετούν τη συμπεριφορά του ανθρώπου
μέσα στην κοινωνία. Γνωρίζων ανάγνωσιν και γραφήν, όμως, διαβάζω ότι ενώ
το έτος 2009 είχαμε 507 αυτοκτονίες [προφανώς μη οφειλόμενες εν πολλοίς σε
οικονομικά προβλήματα], το έτος 2010 είχαμε 622, οι οποίες οφείλονταν
κυρίως στα οικονομικά προβλήματα που άρχιζε να προκαλεί η οικονομική
πολιτική των τεραστίων πολιτικών προσωπικοτήτων ΓΑΠ και
Απαπαπακωνσταντίνου συνεπικουρούμενων από τους 155 πράσινους
τυφεκιοφόρους, το έτος 2011, και δη μέχρι την 10.12.2011, είχαμε 598
αυτοκτονίες, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2012 είχαμε 1300 αυτοκτονίες.
Σύνολον από 01.01.2010 μέχρι και 30.06.2012 = 2.520 και το κοντέρ δεν έχει
σταματήσει. Κοντά σ αυτές θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και περί τις
20.000 απόπειρες με βάση πάντοτε τη στατιστική.

Αίφνης, λοιπόν, κυρία Σαχλέ μου, η ελληνική κοινωνία άρχισε να ξεβράζει
τους παλαβούς που ζούσαν ανάμεσά μας μακρυά από τα εγαταλελειμμένα
ψυχιατρεία και χαίρονταν τα Μνημόνια με τις περικοπές συντάξεων και
μισθών, αλλά και με τον μηδενισμό των μισθών δια της ανεργίας. Λέτε να
έχετε δίκηο κ. Σαχλέ με δεδομένο ότι ουδείς μετανάστης, λάθρο ή μη,
αυτοκτόνησε; Αν είναι έτσι, τότε πράγματι η χώρα μου είναι ο παράδεισος
των εμφρόνων λαθρομεταναστών και η κόλαση των αφρόνων αυτοχθόνων. Έτσι
εξηγείται και η ακατάπαυστη εισροή νέων λαθρομεταναστών υπό τα όμματα του
κυρίου ντε λα Σαμαρούα που είπε πως θα ανακαταλάβουμε τις πόλεις μας από
τους λαθρομετανάστες και θα βγάλει την κουκούλα των μπαχαλάκηδων. Προς το
παρόν ανακατέλαβε δι εφόδου των στρατευμάτων καταστολής τη
«ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ» προστατεύοντας το δικαίωμα στην εργασία, αφού η ανεξάρτητη
Δικαιοσύνη εξέδωσε την τετράκις χιλιοστή πεντακοσιοστή πέμπτη απόφαση, με
την οποία κηρύχθηκε παράνομη μία απεργία, εν προκειμένω των χαλυβουργών
[ο αριθμός των αποφάσεων είναι φανταστικός, αλλά γνωρίζω ότι επί δεκάδες
χρόνια μόνον μία δικαστική απόφαση δικαίωσε απεργία, και δη εκείνη των
ναυτεργατών προ διετίας, αν δεν με απατά η μνήμη μου]. Τελικά το δικαίωμα
στην εργασία είναι πανίσχυρο και ακαταμάχητο μπροστά στο δικαίωμα στην
απεργία. Ας το συνειδητοποιήσουν αυτό οι αιθεροβάμονες απεργοί απανταχού
της επικρατείας και ας αυτοκτονήσουν ομαδικώς ως διαταραγμένες
προσωπικότητες που είναι, ευθύς ως ολοκληρωθεί ο διάλογός τους με τον
υπουργό κ. Βρούτση, ο οποίος αρέσκεται στο να συζητεί, ανεξαρτήτως του αν
το αποτέλεσμα των συζητήσεων μπορεί να μετουσιώσει σε πράξη.
Τέλος, στην κ. Σαχλέ αφιερώνω την ακόλουθη είδηση:
«Στην αναγνώριση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία
των Ελλήνων προέβη ο Επίτροπος για θέματα Απασχόλησης, Κοινωνικών
Υποθέσεων και Ένταξης, κ. Λ. Aντορ, έπειτα από κοινοβουλευτικό έλεγχο που
άσκησε ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ. κ. Γ. Παπανικολάου. Ο Ούγγρος Επίτροπος
ανέφερε επίσης πως η Επιτροπή γνωρίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν
οι ευάλωτες ομάδες του ελληνικού πληθυσμού και για αυτό τον λόγο το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο παρέχει αντίστοιχη βοήθεια για την προώθηση της
κοινωνικής ένταξης και της απασχόλησης των ψυχικά ασθενών, την ανάπτυξη
εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών σε θέματα ψυχικής υγείας, την αντιμετώπιση της
διακριτικής μεταχείρισης και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού στον
τομέα της ψυχικής υγείας. Ο κ. Παπανικολάου τόνισε από την πλευρά του πως
στην Ελλάδα οι αυτοκτονίες και οι απόπειρες αυτοκτονίας παρουσιάζουν
σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2009, ως αποτέλεσμα της μακρόχρονης ύφεσης
και της ανεργίας που πλήττουν την χώρα. Παρόλο όμως, που το ποσοστό των
αυτοχείρων αυξάνεται δραματικά, η οικονομική κρίση και οι δημοσιονομικοί
περιορισμοί ασκούν πρόσθετη πίεση στις ψυχιατρικές υποδομές της χώρας. Ο
κ. Aντορ σημείωσε πως κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο (2007-2013),
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο παρέχει υποστήριξη, μέσω του επιχειρησιακού
προγράμματος για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, για τη
μεταρρύθμιση του τομέα της ψυχικής υγείας στην Ελλάδα. Οι ελληνικές αρχές
έχουν δεσμεύσει συνολικά 241.186.513 ευρώ για τη μεταρρύθμιση του τομέα
της ψυχικής υγείας, εκ των οποίων το 85% χρηματοδοτείται από την ΕΚΤ και
το υπόλοιπο προέρχεται από εθνικές πηγές. Ωστόσο, εξέφρασε την ανησυχία
του καθώς, έως τα μέσα Απριλίου 2012, είχε απορροφηθεί μόνο το 3,3% της
συνολικής χρηματοδότησης. Ο κ. Παπανικολάου δήλωσε: «Ενώ η αρνητική
επίδραση της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία των πολιτών είναι
αδιαμφισβήτητη, ελάχιστες πολιτικές είχαν εφαρμοστεί τα τελευταία δυόμιση
χρόνια για την αντιμετώπιση του φαινομένου .»

Σωτήριος Καλαμίτσης

http://taxalia.blogspot.com/2012/07/2500.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/nJOIs+(TaXalia:+Macedonia's+Nr.1+blog)

Δευτέρα 16 Ιουλίου 2012

15η Ιουλίου 1974: ένα κενό στο Χρόνο, μία πληγή στη Μνήμη.Kίμωνος, του ΑθηναίουΤο προεδρικό μέγαρο μετά την κατάληψη του από την εθνοφρουρά
Το έγκλημα

 Το πρωινό της 15ης Ιουλίου του 1974, ο Χρόνος στη Λευκωσία σταμάτησε. Τέθηκε σε κίνηση ο μηχανισμός υλοποίησης ενός ειδεχθέστατου εγκλήματα σε βάρος του Ελληνισμού. Η Εθνική Φρουρά, με επικεφαλής Ελλαδίτες αξιωματικούς και κατ’ εντολήν της Ιωαννιδικής χούντας των Αθηνών, εκδήλωσε...
στρατιωτικό πραξικόπημα με σκοπό την ανατροπή και – πιθανότατα – τη φυσική εξόντωση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.

Το έγκλημα αυτό είχε βαρύτατες συνέπειες. Η κυριότερη και  καθοριστικότερη – και σίγουρα ο μόνος, πραγματικά, λόγος για τον οποίο σχεδιάσθηκε και εκδηλώθηκε το Πραξικόπημα – δεν άργησε παρά λίγες μόνο ημέρες.

 Στις 20 Ιουλίου του 1974, η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο και μετά από δύο φάσεις στρατιωτικών επιχειρήσεων, κατέλαβε το 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι υπόλοιπες θλιβερές συνέπειες του πραξικοπήματος είχαν στόχο απλά να ετοιμάσουν το έδαφος για την επερχόμενη κύρια συνέπειά του, την εισβολή των Τούρκων και τη διαίρεση του νησιού. Ωστόσο, είναι σοβαρότατες και πρέπει να αναφερθούν. Η παρανοϊκή ενέργεια της 15ης Ιουλίου καταρράκωσε κυριολεκτικά το ηθικό και τη συνοχή μίας βαθιά διαιρεμένης κοινωνίας, διχασμένης ήδη από την αρχή του δεκατετραετούς ανεξάρτητου βίου  της και ταλαιπωρημένης το τελευταίο διάστημα από τη δράση διάφορων οργανώσεων όπως το «Εθνικό Μέτωπο» και η «ΕΟΚΑ Β», των οποίων ο ρόλος και η διαδρομή παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστες. Διέλυσε ουσιαστικά τον – ήδη προβληματικό, μετά την απόσυρση της Ελληνικής Μεραρχίας  – αμυντικό ιστό του νησιού, ενώ αποδεκάτισε  και αποδιοργάνωσε τις πλέον αξιόμαχες μονάδες της Κυπριακής Εθνικής Φρουράς[i]. Δημιούργησε απίστευτες εικόνες εμφύλιου σπαραγμού, προκάλεσε άγριες αδελφοκτόνες μάχες στο κέντρο μίας ζωντανής πρωτεύουσας, γέμισε τα νοσοκομεία από νεκρούς και τραυματίες, άδειασε την ψυχή της Κύπρου από την ελπίδα. Όποιος ενδιαφέρεται, ας διαβάσει τα οικεία αποσπάσματα από τα σχετικά πρόσφατα βιβλία που αναφέρονται στις σημειώσεις αυτού του κειμένου και θα ζήσει έναν πραγματικό εφιάλτη ...
Διαβάστε περισσότερα στην παρακάτω ιστοσελίδα.

http://www.istorikathemata.com/2012/07/15-1974.html

Το «νάνο-χώμα» των αρχαίων Ελλήνων.


Αποκαλύπτεται ότι τα αγγεία της Αττικής είχαν ιδιότητες νανοϋλικού και μελετώνται από τη... NASA!Υπάρχει τίποτε πιο ταπεινό από το χώμα; Και όμως, ακόμη και τα πιο ταπεινά πράγματα, αν κάποιος τα αξιοποιήσει σωστά, μπορούν να γίνουν όχι μόνο πολύτιμα αλλά και προσοδοφόρα. Παρ' ότι ο Πλάτων θεωρούσε τον πηλό κάτι εντελώς κοινό και τετριμμένο - «των φαύλων και προχείρων» -, οι ίδιοι οι σύγχρονοί του τον διέψευσαν. Οι αρχαίοι κεραμείς της Αθήνας πήραν το κοινό χώμα της Αττικής στα χέρια τους και το μετέτρεψαν σε πραγματικό χρυσάφι αφού τα αγγεία τους μονοπώλησαν τις διεθνείς αγορές της εποχής τους. Το μετέτρεψαν επίσης σε ένα σπάνιο υλικό. Το περίφημο μελανό υάλωμα των αττικών αγγείων, αυτό που πολλοί προσπάθησαν αλλά κανένας δεν κατόρθωσε να μιμηθεί, είναι στην ουσία ένα νανοϋλικό με ιδιαίτερες χημικές και μηχανικές ιδιότητες. Τέτοιες ώστε πρόσφατα προσείλκυσε το ενδιαφέρον της NASA η οποία αναζητεί στη σύστασή του μυστικά για να βελτιώσει τη μόνωση των διαστημοπλοίων της.

http://www.tovima.gr/science/article/?aid=466974


Κυριακή 15 Ιουλίου 2012

Η Συρία και η Κύπρος έχουν σκοπό να δώσουν μήνυμα στην Τουρκία


Ιούλιος 15, 2012.Σύμφωνα με τον ελληνικό Τύπο ( κυπριακό), λόγω των εξελίξεων στη Συρία, η Κύπρος προκειμένου
να εκφοβίσει την Τουρκία και την Κατεχόμενη Κύπρο, ανακοίνωσαν ότι θα πραγματοποιήσουν ναυτική άσκηση στην ανοικτή θάλασσα.Συγκεκριμένα η ελληνική εφημερίδα (της Κύπρου) Φιλελεύθερος ανέφερε ότι η άσκηση επιβεβαιώνει την κυριαρχία της Δημοκρατίας της Κύπρου.

Λόγω της δύσκολης κατάστασης η οποία επικρατεί στην περιοχή, αναφέρει η εφημερίδα, όσον αφορά τις γειτονικές χώρες Τουρκία και Συρία, ο στόχος είναι να δώσει ένα μήνυμα.

Η ίδια εφημερίδα, αναφέρει ότι στα πλαίσια αυτά, στις 17 και 18 Ιουλίου στη θάλασσα μεταξύ της Κύπρου και της Τουρκίας, στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, θα πραγματοποιηθεί μια ναυτική άσκηση, σημειώνει το τούρκικο δημοσίευμα, (χωρίς περαιτέρω διευκρινήσεις).Λύσσαξαν οι Σκοπιανοί με τη συγκέντρωση πατριωτών και Εθνικιστών στη Φλώρινα.

 «Η αληθινή Μακεδονία είναι μόνο ελληνική», με το προκλητικό αυτό σύνθημα και με την εικόνα όπου η χώρα μας καλύπτεται με την ελληνική σημαία, εθνικιστές και πατριώτες καλούνται να διαμαρτυρηθούν για την Ελλάδα στην πόλη της Φλώρινας, αναφέρει το σκοπιανό κανάλι 5 και συνεχίζει:
Για το Σαββατοκύριακο στη Φλώρινα πραγματοποιούνται δύο παράλληλες αλλά ανεξάρτητες εκδηλώσεις.
Οι Παμμακεδονικές ελληνικές οργανώσεις διοργανώνουν ένα τριήμερο φεστιβάλ, ενώ τα εθνικιστικά και πατριωτικά κινήματα, αύριο το μεσημέρι θα διαμαρτυρηθούν για τη Μακεδονία.
«Το δεύτερο αντάμωμα των Μακεδόνων είναι εδώ! Όλοι οι Μακεδόνες πρέπει να δώσουν το παρόν τους για να στηρίξουν τον πολιτισμό και την παράδοση αυτού του τόπου. Να υποστηρίξουμε το όνομα Μακεδονία! Όλες οι ενώσεις από τη Μακεδονία ενωμένοι να δείξουμε την αγάπη μας για τη Μακεδονία» καλούν οι παμμακεδονικές οργανώσεις, οι οποίες είναι εβδομήντα (70) σε αριθμό και διοργανώνουν εορταστικό τριήμερο στη Φλώρινα.
Όσοι ακολουθούν αυτές τις οργανώσεις λένε ότι οι εκδηλώσεις γίνονται σε απάντηση των εορταστικών εκδηλώσεων που οργανώνονται από το σλαβικό στοιχείο της περιοχής.
Ανεξάρτητα από αυτήν τη συνάντηση, πολλά πατριωτικά και εθνικιστικά κινήματα που υποστηρίζονται, κατά ένα μέρος, από την εξτρεμιστική εφημερίδα ΣΤΟΧΟΣ, κάλεσαν για συνάντηση στη Μακεδονία.
«Συγκεντρώσου στον αγώνα για τη Μακεδονία. Η αληθινή Μακεδονία είναι μόνο ελληνική. Προδότες σας γυρεύουμε σε πόλεις και χωριά.», γράφει η πρόσκληση για την αυριανή διαμαρτυρία.
Σύμφωνα με πληροφορίες μας, οι διοργανωτές της διαμαρτυρίας αύριο, είναι αυτοί που διαμαρτυρήθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο στο μεθοριακό σταθμό των Ευζώνων, αναφέρει η δημοσιογράφος Σάνια Ριστόβσκα.

Βαλκανικό Περισκόπιο - Ἂρθρα & Σκέψεις- Γιῶργος Ἐχέδωρος
 

Τα αρχαία Ελληνικά επανέρχονται.Σαράντος Καργᾶκος.
Φυσικά, ὄχι στήν νηπιάζουσα πνευματικά Ἑλλάδα ἀλλά στήν Ἀγγλία! Στήν Ἑλλάδα τοῦ προοδευτικοῦ ὀπισθοδρομισμοῦ θεωροῦνται ἀκόμη ἀποκρουστικά καί ἀπωθητικά. Ἔδωσα στό παρελθόν μάχη γιά τήν ἐπαναφορά τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν κι ἔγινα στόχος μυρίων ὀψίμως προοδευτικῶν. Τά βιβλία μου, καί κυρίως ἡ «Ἀλαλία, ἤτοι τό σύγχρονο γλωσσικό μας πανόραμα» καί «Ἀλεξία, γλωσσικό δρᾶμα μέ πολλές πράξεις» μπῆκαν ἐνωρίς στόν «Indexlibrorumprohibitorum» (=Πίνακα ἀπαγορευμένων βιβλίων) τοῦ ὑπουργείου κακοπαιδείας. Κι ὄχι ἁπλῶς ἀπαγορευμένων ἀλλά δεινά βαλλομένων καί διαβαλλομένων.
Ἔχω ἐξηγἠσει διά μακρῶν καί στά προαναφερθέντα ἀλλά καί σέ πολλά ἄλλα, τό γιατί ἐπείγει ἡ ἐπαναφορά τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στό Γυμνάσιο. Κι ὄχι μόνον σ’ αὐτό ἀλλά καί στό Δημοτικό, ὅπως θά ἀρχίσει νά γίνεται στήν Ἀγγλία ἀπό τό 2014. Ὅσο πιό ἐνωρίς ἕνα παιδί ἀρχίζει νά προσοικειώνεται μιά γλῶσσα, τόσο εὐχερέστερα τήν κατακτᾶ.
Μακάρι τό παράδειγμα τῆς Ἀγγλίας -ἔστω καί ἀργά- νά τό μιμηθοῦμε κι ἐμεῖς. Τό θεωρῶ κατώτερο τῆς κλασσικῆς μου παιδείας νά ἀνταποδώσω τά ἴσα σ’ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι στό παρελθόν μέ ἔβριζαν καπηλικά, γιατί ἔδινα μάχη γιά τ’ Ἀρχαῖα Ἑλληνικά. Ἐκεῖνο πού κατά τήν παροῦσα στιγμή φοβᾶμαι εἶναι ἡ ἐνδημοῦσα στόν τόπο μας «τσαπατσουλιά». Μέ ἄλλα λόγια, ὅπως μέ ἀνεμώλιο τρόπο τά ἐξορίσαμε, μέ ἀνάλογο τρόπο –καί ἀμεθόδως- μπορεῖ νά τά ἐπαναφέρουμε. Ὥς ἔχει σήμερα ἡ κατάσταση στά σχολεῖα καί στά πανεπιστήμιά μας, ἡ ἐπάνοδος τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν στό Γυμνάσιο καί στό Δημοτικό εἶναι τόσο δύσκολη ὑπόθεση ὅσο καί τό νά βάλεις τή χυμένη ὀδοντόκρεμα στό σωληνάριο. Θά περιοριστῶ σέ κάποιες ἁπλές ὑποδείξεις:
Α. Κατά τίς τελευταῖες δεκαετίες παρατηρεῖται μιά φθίνουσα πορεία τῆς ἀρχαιογνωσίας στά σχολεῖα μας, ἐπειδή κάθε προσπάθεια ἀποκαταστάσεως τοῦ μαθήματος τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν προσκρούει -πέρα ἀπό τήν ἀντίδραση τῶν «προοδευτικῶν»- στό γεγονός ὅτι οἰ πλεῖστοι νεοδιοριζόμενοι καθηγητές εἶναι ἀπόφοιτοι τμημάτων, στά ὁποῖα ἡ διδασκαλία τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς εἶναι περιορισμένη ἤ ἀνύπαρκτη. Συνεπῶς, ἄν κάποτε ὑπάρξει πολιτική βούληση γιά ἐπαναδιδασκλία τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στά σχολεῖα μας μέ τρόπο σοβαρό, προέχον καθῆκον τῆς πολιτείας εἶναι νά στρέψει τό ἐνδιαφέρον της ὄχι μόνον σέ μιά φλοιώδη ἐπιμόρφωση ἀλλά στήν οὐσιαστική μόρφωση τῶν νέων καθηγητῶν καί δασκάλων, ὥστε νά τούς προσφέρει τά ἀναγκαῖα ἐφόδια γιά τά πρῶτα κρίσιμα διδακτικά τους χρόνια.
Πρός τοῦτο φρονῶ ὅτι πρό παντός ἄλλου ἐγχειρήματος προέχει ὁ καταρτισμός ἑνός ἐπιτελικοῦ διδακτικοῦ σχεδίου, πού νά περιέχει τή λεγόμενη «Στρατηγική τοῦ Μαθήματος». Τό πρόβλημα τοῦ νέου δασκάλου καί καθηγητῆ δέν εἶναι μόνον τό τί (ἄλλωστε, αὐτό θά προβλέπεται ἀπό τό ἀναλυτικό πρόγραμμα) ἀλλά τό πῶς θά τό διδάξει.
Κι ἐπειδή ἡ διδασκλία τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν δέν εἶναι ὑπόθεση ὑπουργείου παιδείας, ἀπ΄ ὅπου ἀπεβλήθη ὡς μειωτικός ὁ ὅρος «ἐθνική», ἀλλ΄ εἶναι ὄντως ὑπόθεση ΕΘΝΙΚΗ, εἶναι καθῆκον παντός εὐπαίδευτου πολίτη, παντός μορφωτικοῦ συλλόγου ἤ γλωσσικοῦ ὁμίλου νά ἀρχίσουν, καθένας μέ τόν τρόπο του, μιά προεργασία ὥστε ἡ μελλοντική ἐπανεισαγωγή τῆς διδασκαλίας τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν νά μήν παρουσιάσει ἀνυπέρβλητη δυσκολία. Μέ βάση αὐτό τό σκεπτικό προτείνω τά ἀκόλουθα:
1. Ὑποδειγματικές διδασκλίες μέ βάση καλά ἐπιλεγμένα ἀρχαῖα κείμενα, κείμενα ἑλκυστικά πού νά δείχνουν πώς τά λεγόμενα ἀρχαῖα εἶναι πάντοτε νέα.
2. Ἐκμάθηση, ὅσο γίνεται πιό ἐνωρίς, τῶν βασικών κανόνων Συντακτικοῦ καί Γραμματικῆς. Τό παιδικό μυαλό εἶναι πιό ἀπορροφητικό σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στό γενικό. Ἡ λεγόμενη ἐπαγωγική μέθοδος (ἀπό τό μερικό στό γενικό) εἶναι σπατάλη χρόνου.
3. Ἀξιοποίηση τῆς τεχνικῆς τοῦ «παιχνιδιοῦ μέ τίς λέξεις». Σέ πρώτη ματιά ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό ἀρχαῖο κείμενο εἶναι γιά τό παιδί terraincognita. Μιά προσεκτική, ἔξυπνη προσέγγιση τῶν λέξεων μπορεῖ νά δείξει στό παιδί ὅτι οἱ τάχα ἄγνωστες χθεσινές λέξεις εἶναι καί σημερινές καί μάλιστα γνωστότατες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τό ὕδωρ – νερό.
4. Χάρη στήν εὐρεῖα διάδοση τῶν ἠλεκτρονικῶν συσκευῶν, αὐτό πού πρόκειται νά κάνει ἀπό τό 2014 τό ὑπουργεῖο Παιδείας τῆς Βρεττανίας μπορεῖ νά ἀρχίσει στή χώρα μας χωρίς ἀνάμειξη τοῦ δικοῦ μας ὑπουργείου κακοπαιδείας. Ἀρκεῖ ἕνας ἐντριβής (χωρίς ἀπαραιτήτως νά ἔχει τελείωσει κάποια φιλοσοφική) περί τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά νά σχηματίσει ἕνα corpusἀπό 30 DVDs(ἄλλα γιά τό Δημοτικό, ἄλλα γιά τό Γυμνάσιο) πού νά περιλαμβάνουν τά «ἐναρκτικά» -καί γι΄ αὐτό πιό δύσκολα- μαθήματα.
5. Τήν κάθε ὑποδειγματική διδασκλία ὁ δημιουργός τοῦ DVDπρέπει νά τήν παρουσιάζει σέ εἰδικά διαμορφωμένο χῶρο, μέ συμμετοχή διδασκομένων, γιά νά λύνει τυχόν ἀπορίες – καί μάλιστα πολλές ἀπορίες- πού αὐτονοήτως θά προκύπτουν. Κάποιες ἀπορίες μάλιστα θά πρέπει νά εἶναι «προσκηνοθετημένες».
6. Εἶναι χρήσιμο (ἀλλ΄ ὄχι ἀπολύτως ἀναγκαῖο) οἱ ἀναλαμβάνοντες τήν εὐθύνη τῆς διδαχῆς τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν καί μάλιστα σέ πρωτοδίδακτα παιδιά, νά ἔχουν μεγάλη διδακτική πεῖρα, εὐστροφία καί δεξιοτεχνία ὥστε νά κάνουν προσιτά τά φαινομενικῶς ἀπρόσιτα. Καί μόνο νά μπορεῖ νά ἀναλύσει τήν ἔννοια τοῦ «προσιτός» μέ τρόπο κατανοητό, ἀρκεῖ.
7. Κρίνεται σκόπιμο νά ἐπαναληφθεῖ ὅτι πᾶσα διδασκαλία πρέπει νά περιέχει τρόπους εὐχεροῦς προσέγγισης τῶν πλέον δύσκολων κεφαλαίων τῆς Γραμματικῆς καί τοῦ Συντακτικοῦ, γιά νά παύσουν νά θεωροῦνται τά μαθήματα αὐτά, ὅπως στό παρελθόν, «μαθήματα – μπαμποῦλες». Ἐπί τοῦ προκειμένου μπορεῖ νά ἐφαρμοσθεῖ ἡ τεχνική τῶν «παιγνίων». Καί νά μή λησμονεῖται κάτι βασικό: Γραμματική καί Συντακτικό γεωμετροῦν τή σκέψη. Ἀγεωμέτρητη σκέψη παράγει ἔναν παράλυτο λόγο.
8. Ἐφόσον ἡ πρώτη σειρά DVDsἔχει ἐπιτυχία (καί δέν ἐννοῶ μόνον οἰκονομικά), τότε θά παρασχεθεῖ ἡ εὐχέρεια γιά παραγωγή δεύτερης καί τρίτης σειρᾶς πού θά περιλαμβάνουν τά πιό ἐκλεκτά καί ἀξιοσέβαστα κεφάλαια τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γραμματείας.
Β. Ἐπειδή ἔχει στερέψει μέσα μου κάθε ἐλπίδα γιά ἀφύπνιση τοῦ ἑλληνικοῦ ὑπουργείου ὑπνοποαιδείας, τό παράδειγμα τῆς Βρεττανίας μποροῦμε νά ἀκολουθήσουμε – καί μάλιστα μέ μεγαλύτερη ἐπιτυχία- ὡς ἰδιῶτες μόνοι μας ἤ σέ βάση συλλογική. Εὐελπιστῶ ὅτι μετά τά μέσα Σεπτεμβρίου θά εἶμαι σέ θέση νά προτείνω κάτι πιό συγκεκριμένο καί «χειροπιαστό». Εὐελπιστῶ ὅτι θά βρῶ τή δέουσα ἀνταπόκριση.

Σαράντος Καργᾶκος.

http://www.filonoi.gr/ta-arxaia-ellhnika-epanerxontai/

ΓΙΑΤΙ οι ΓΚΕΙ είναι ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ στην Νέα Τάξη Πραγμάτων

Βρίσκονται παντού, είτε στην πολιτική, είτε στην εκπαίδευση, είτε ως στελέχη επιχειρήσεων, είτε ως φορτηγατζήδες, είτε ως μπετατζήδες, είτε ως αεροσυνοδοί, είτε ως παρένθετες μητέρες, είτε ως τραγουδιστές και τραγουδίστριες κλπ. Φιγουράρουν σχεδόν σε κάθε τηλεοπτική εκπομπή, είτε ως καλεσμένοι είτε ως παρουσιαστές και, φυσικά, γίνονται εύκολα είδηση, είτε μέσω φημών είτε μέσω προσωπικών παραδοχών.
Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, λοιπόν, οι gay βρίσκονται πάντα στην επικαιρότητα. Αν και αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό του πλανήτη μας, γύρω στο 3%, η πολύ καλή «προβολή» τους φαίνεται να φτάνει ή και να ξεπερνάει το 50%του παγκόσμιου πληθυσμού.
Βέβαια, οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να έχουν κάθε δικαίωμα να διεκδικούν και να προασπίζονται τις προτιμήσεις τους, είτε αυτό αρέσει σε κάποιους είτε όχι. Ωστόσο η συνεχής προβολή των επιλογών και των προτιμήσεων των gay μοιάζει να είναι κατευθυνόμενη. Όπως η τοποθέτηση προϊόντων στα ράφια ενός supermarket.
Μερικές φορές αυτό το «προϊόν» επιβάλλεται εξαναγκάζοντας straight και παιδιά να το αποδεχτούν.
Κι αυτό δεν το λέμε τυχαία. Η κυβέρνηση της Βραζιλίας προωθεί νόμο (τον PLC 122) κατά της «ομοφυλόφιλο-φοβίας» (homophobia) ακόμα και στα σχολεία. Είναι πολύ χαρακτηριστική η αφίσα που κυκλοφορεί με δύο μαθητές του ίδιου φύλου να φιλιούνται, για να μην φοβούνται τις ομοφυλοφιλικές σχέσεις. Ο νόμος αυτός θα απαγορεύει κάθε είδους διάκριση, «κακιάς κουβέντας», ειρωνείας, σχολίου, ηθικής, θρησκευτικής, φιλοσοφικής ακόμα και ιατρικής γνώμης κατά του ομοφυλόφιλου τρόπου ζωής. Όλα αυτά με ποινή φυλακίσεως. ΜΜΕ ακόμα blogs θα τίθενται εκτός νόμου.
Όλο αυτό θυμίζει την καλή αρχή που έκαναν οι καλοί χριστιανοί επιβάλλοντας την πίστη και την θρησκεία τους «επί ποινή θανάτου», ειδικά στην Ελλάδα. Αλλά το θέμα δεν βρίσκεται εκεί. Παρόμοια «ατζέντα κατά της ομοφυλόφιλο-φοβίας» προσπαθεί να επιβληθεί σε άλλες 80 και πλέον χώρες στον κόσμο (κυρίως Αφρική, Καραϊβική, νησιά του Ειρηνικού), οι οποίες αντιστέκονται.
Το Ομοφυλοφιλικό Κίνημα έχει καταλήξει να είναι μια ισχυρή δύναμη, με τεράστια επιρροή (εξουσία) και πόρους κάθε είδους, τα οποία απολαμβάνει (και ασκεί) όχι μόνο στις ΗΠΑ, αλλά και πέραν αυτής.
Σύμφωνα με μία συνέντευξη που έδωσε ο δημοσιογράφος Randy Enge στον John Vennari του CFN έχουμε τα εξής:
Από ιστορική άποψη, η προώθηση της ομοφυλοφιλίας είναι αναπόσπαστο μέρος του σύγχρονου Σεξουαλικού Απελευθερωτικού Κινήματος, που ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1920 στην Αμερική. Αρχικά ήταν μια χαλαρή περιθωριακή οργάνωση, που δικτυωνόταν σε μεγάλες πόλεις-λιμάνια. Αλλά η πραγματική «εξάπλωση» του Ομοφυλοφιλικού Απελευθερωτικού Κινήματος σε όλο τον κόσμο, έγινε τον Ιούνιο 1969.
Φαινομενικά, από την μια μέρα στην άλλη, gay ηγέτες οργανώθηκαν αυθόρμητα σε μια καλολαδωμένη πολιτική μηχανή, με συνεντεύξεις Τύπου οι οποίες καλύφθηκαν από παγκόσμια Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, εκατομμύρια δολάρια έρευσαν στα ταμεία του κινήματος που μέχρι πρότινος ήταν άδεια, και «οδηγώντας» δημόσια πρόσωπα επέκριναν τις αδικίες που φέρεται ότι υπέστησαν οι ομοφυλόφιλοι. Αυτό που είχε παραδοσιακά θεωρηθεί ως ελάττωμα και καταστελλόταν από την κυβέρνηση, τώρα, γινόταν αρετή και δικαίωμα των πολιτών να προστατεύονται και να προάγονται από το κράτος.
Ελάχιστους μήνες νωρίτερα από εκείνο τον Ιούνιο, ο Rockefeller, δήλωνε δημοσίως ότι «στους ομοφυλόφιλους θα δοθεί η άδεια να είναι ομοφυλόφιλοι». Άδεια; Από ποιόν; Μα από την ελίτ του Νέου Παγκόσμιου Συστήματος (New World System – έτσι έλεγαν τότε την Νέα Τάξη Πραγμάτων). Από τότε, η οικογένεια Rockefeller και πολλά από τα «φιλανθρωπικά» της ιδρύματα, προωθούν όλα τα είδη σεξουαλικής παρεκτροπής για δεκαετίες, τώρα.
Με άλλα λόγια, η πηγή της δύναμης και της επιρροής του Ομοφυλοφιλικού Κινήματος δεν προήλθε μέσα από το ίδιο το κίνημα, αλλά απ’ έξω: από τα ισχυρά θεμέλια-ιδρύματα και από πολλούς άλλους ισχυρούς που κυβερνούν κρυμμένοι στην αφάνεια. Ουσιαστικά μιλάμε για «ιδιωτικά οργανωμένα δημόσια ιδρύματα».
Στις 5 Μαΐου 2009, πραγματοποιήθηκε μία συνεδρίαση στο Πανεπιστήμιο Rockefeller η οποία οργανώθηκε από τους Warren Buffet, Bill Gates και David Rockefeller τον νεότερο. Ανάμεσα στους παρευρισκομένους ήταν η Oprah Winfrey, ο Ted Turner και ο George Soros και άλλοι υπάλληλοι της ΝΤΠ. Όπως ήταν αναμενόμενο, στην κορυφή της λίστας-ατζέντας ήταν μία ενισχυμένη δέσμευση για τον έλεγχο του πληθυσμού. Αυτό σήμαινε θέματα για την αύξηση των gay καθώς και θέματα υπέρ των αμβλώσεων.
Σύμφωνα πάντα τον δημοσιογράφο Randy Enge, μία από τις μεγαλύτερες πηγές υποστήριξης του Ομοφυλοφιλικού Κινήματος και της gay-ατζέντα είναι οι Coke-Cola, Pepsi, Ford (Globe), General Motors, American Express, Best Buy, Lehman Brothers, Fannie Mae, Mellon Financial, η Shell , Dell, Avon, Estee Lauder, Coors, η General Electric, General Mills, Kraft, Johnson & Johnson, Eli Lilly, Hyatt, State farm, Avis, Starbucks, Subway, Gameboy, Ikea, JC Penney, Sears, το Sam’s Club, Target, Wal-Mart (Pride), Weight Watchers, η IBM, Intell, AT & T, κλπ. κλπ.
Σημαντικό ρόλο, φυσικά, παίζει το οργανωμένο έγκλημα, ως λειτουργός της ΝΤΠ, στην υποστήριξη του Ομοφυλοφιλικού Κινήματος. Υπάρχει μια συμβιωτική σχέση μεταξύ των δύο, αφού σε συνδικάτα του εγκλήματος ανήκουν πολλά ομοφυλοφιλικά πολυσύχναστα ιδρύματα όπως π.χ. τα γκέι-μπαρ. Το οργανωμένο έγκλημα προμηθεύει ναρκωτικά, πορνογραφία και νέους εκδιδόμενους άνδρες οι οποίοι αποτελούν τη βάση της ομοφυλοφιλικής αντι-κουλτούρας.
Τι έχει να κερδίσει η ελίτ της Νέας Παγκόσμιας Τάξης με την προώθηση του «ομοφυλοφιλικού προϊόντος»;
Υπάρχουν πάντα δύο φυσικοί εχθροί του ολοκληρωτισμού κάθε είδους: η οικογένεια και η θρησκεία (μία άλλη μορφή ολοκληρωτισμού). Η προώθηση της ομοφυλοφιλίας και άλλων μορφών αποκλίνουσας σεξουαλικής συμπεριφοράς, όπως έχουμε δει από την τρέχουσα μάχη για τον «γάμο ομοφυλοφίλων», έχει σχεδιαστεί για να υπονομεύσει τόσο τον γάμο και την οικογένεια όσο τους φυσικούς νόμους και την παραδοσιακή ηθική.
Ο στόχος της ΝΤΠ είναι να δημιουργήσει μια γενιά πολύμορφων, απομονωμένων και χωρίς ρίζες ατόμων που, εγκλωβισμένα στα δικά τους αντί-γονικά πάθη, δεν θα παρουσιάσουν-προβάλουν καμία σοβαρή αντίσταση στους Νέους Κυρίους της Δουλείας της Νέας Τάξης Πραγμάτων.
Έτσι επιτυγχάνονται τα εξής: Πλήρης έλεγχος πάνω σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής. Με άλλα λόγια ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει: Έλεγχος πληθυσμού.

Όταν ο στόχος επιτευχθεί –και καθώς οι ομοφυλόφιλοι είναι εμφανώς ασταθείς και αναξιόπιστοι (κατά την λογική της Ν.Τ.Π), έχοντας υπηρετήσει το σκοπό τους– όταν έρθει η ώρα, θα πρέπει συστηματικά να εξαλειφθούν ως εχθροί του κράτους.
Κάπως έτσι, λοιπόν, το δικαίωμα της διαφορετικότητας και της προσωπικής επιλογής, γίνονται ένα από τα εργαλεία της Νέας Παγκόσμιας Τάξης. Οι gay, λοιπόν, αποτελούν, χωρίς να το γνωρίζουν, έναν μηχανισμό διάλυσης της οικογένειας και ένα μηχανισμό διάβρωσης του κοινωνικού ιστού σε ένα ευρύτερο πλαίσιο «ανατρέφοντας» μη-νοήμονες μελλοντικούς πολίτες.
 
diadrastiko
 
 

Επιχορήγηση 20.000 ευρώ σε κίναιδους και λεσβίες από το υπουργείο ΠαιδείαςΣχόλιο attikanea: Επιχορηγούν, ό,τι είναι....
Quantcast

Επιχορήγηση 20.000 ευρώ σε ομοφυλόφιλους και λεσβίες από το υπουργείο Παιδείας!

Σε περιόδους απίστευτης πενίας για τον Ελληνικό λαό, το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αποφάσισε την άμεση χρηματοδότηση με την καταβολή του ποσού των 20.000 ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος «Σεξουαλική Διαφορετικότητα-Ζούμε όπως κι εσύ».
Μάλιστα, η χρηματοδότηση αφορά την δημιουργία...
τηλεφωνικής γραμμής για την υποστήριξη λεσβιών και ομοφυλόφιλων με σκοπό την ψυχολογική υποστήριξη τους αλλά και την ενημέρωση τους, σχετικά με ζητήματα που τους αφορούν.
Πρόκειται λοιπόν, για μια κατάπτυστη απόφαση που υποστηρίζεται (με ιδιαίτερη ευαισθησία) από το Υπουργείο με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο!
Ας αναρωτηθούμε άραγε, τι γίνονται τα χρήματα των εκκαθαριστικών που μοιράζονται με τόση ευκολία στους φορολογούμενους Έλληνες;
Ποιά είναι η θέση του Υπουργείου Παιδείας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την παιδευτική και ηθική υποχρέωση του, να προβάλλει κατάλληλα πρότυπα στους μαθητές;
Απλά, κατανοούμε την πλήρη υποταγή σε ξενόφερτα πρότυπα και την προσπάθεια της κυβέρνησης να προβάλλει ως αποδεκτό αλλά και ορθό, κάθε απαράδεκτο πρότυπο που διαβάλλει την Ελληνική Κοινωνία.
 
http://attikanea.blogspot.gr/2012/07/20000.html


Παρασκευή 13 Ιουλίου 2012

ΕΟΡΤΕΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ – ΝΙΚΙΑΝΑ 2012


Η ΟΜΙΛΙΑ  TOY ΕΛΕΥΣΙΝΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  

ΣΤΑΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΣΤΗΝ  ΝΙΚΙΑΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 14-7-12

Στην ετήσια εορτή μνήμης και τιμής, παρουσιάζεται η ιστορική αναφορά στην Νίκη του 1807, όπου επιχείρησε επί ένα εξάμηνο ο Αλή Πασάς να καταλάβει το νησί (τον προμαχώνα και το ορμητήριο των Αγωνιστών), αφού πλέον είχε αλώσει το Σούλι.
                                                                            

      
Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΛΑΡΧΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ (1807) ΚΑΙ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ


Μετά από σχεδόν 100 χρόνια Ενετοκρατίας, το 1797, τα Επτάνησα περνούν από τους Ενετούς στους Γάλλους (για έναν χρόνο). Τον επόμενο χρόνο περνούν στους Ρώσους και στους Τούρκους μαζί. Ο Κων/νος Υψηλάντης, ηγεμόνας της Βλαχίας, πατέρας του Αλέξανδρου Υψηλάντη, είχε επιτύχει την προσέγγιση Ρωσίας-Τουρκίας με βάση την εκδίωξη των Γάλλων από τα Επτάνησα. Το 1800 η Ρωσία και η Τουρκία συμφωνούν να αναγνωρίσουν την Επτάνησο Πολιτεία ως Ανεξάρτητο Κράτος, κάτω από την προστασία της Ρωσίας (και την ψιλή κυριαρχία της Τουρκίας). Το πρώτο αυτό Ελληνικό κράτος αναγνωρίζεται στην συνέχεια και από την Γαλλία, Αγγλία, Ολλανδία, Ισπανία, και Βαυαρική Δημοκρατία.

Η Λευκάδα όλα αυτά τα χρόνια, λόγω της θέσεώς της, στάθηκε το πιο κοντινό και σίγουρο καταφύγιο της αδούλωτης κλεφτουριάς. Συνάμα ήταν και το ορμητήριο των Αγώνων για την Ήπειρο ή για την Ρούμελη. Από δω ξεκίναγαν οι Αγωνιστές για επιθέσεις εναντίον του Αλή πασά, γι’ αυτό και την είχε βάλει αυτός στο μάτι. Έψαχνε την ευκαιρία λοιπόν να επιτεθεί στην Λευκάδα, αφού το Σούλι το είχε ήδη αλώσει.

Ο Κορσικανός στρατηγός του Ναπολέοντα, ο Σεμπαστιάνι, αναλαμβάνει πρεσβευτής στην Κων/πολη το 1806, με σκοπό να διασπάσει την εύθραυστη Ρωσο-Τουρκική συνεννόηση και να προκαλέσει πόλεμο Ρωσίας-Τουρκίας. Πράγματι, αρχίζει το 1807 ο 9ος Ρωσοτουρκικός πόλεμος που θα διαρκέσει έως το 1812. Γάλλοι και Ρώσοι πολεμούν ήδη στην Δαλματία. Στα πλαίσια της συμμαχίας Ναπολέοντα και Σουλτάνου, ο Αλή Πασάς πρότεινε τότε στους Γάλλους την οργάνωση ενός αντιπερισπασμού με επίθεση στην Λευκάδα. Με τον αντιπερισπασμό αυτόν θα υποχρεωνόταν ο Ρωσικός στρατός να αποσπάσει δυνάμεις από την Κέρκυρα προς την Λευκάδα, και δεν θα διετίθεντο στο κύριο μέτωπο της Ρωσο-Γαλλικής αναμέτρησης στην Δαλματία.

Η Ρωσική ναυτική μοίρα της Μεσογείου, συνολικά 40 πλοία, είχε ήδη συγκεντρωθεί στην Κέρκυρα. Το Αγγλο-Ρωσικό πολεμικό σχέδιο ήταν να προσβάλουν την Κων/πολη από θαλάσσης και μετά να επιχειρήσουν απελευθέρωση της Πελοποννήσου, με την βοήθεια των Ελλήνων Οπλαρχηγών. Διοικητής του Ρωσικού σώματος στα Επτάνησα ήταν ο υποστράτηγος Εμμανουήλ Παπαδόπουλος, που είχε σχηματίσει μια λεγεώνα Ελλήνων από Σουλιώτες και Ρουμελιώτες.

Τότε επιδόθηκε στην Επτάνησο Πολιτεία διακοίνωση του μεγάλου Βεζίρη, που καλούσε την Πολιτεία να μην παρέχει βοήθεια στην Ρωσία, αλλιώς θα αποσυρόταν η προστασία της Πύλης και θα εθεωρείτο η Επτάνησος εχθρός.

Ο Αλή πασάς, χωρίς να περιμένει την γαλλική απάντηση, άρχισε αμέσως να συγκεντρώνει δυνάμεις, πυροβόλα και πυρομαχικά στην απέναντι ακτή, προετοιμάζοντας εισβολή στο νησί. Ήταν Δεκέμβριος του 1806 και έως τον Φεβρουάριο του 1807 αποτελείωσε και δυνάμωσε με κανόνια το φρούριο του Αγίου Γεωργίου. Για την υπεράσπιση της Λευκάδας στάλθηκαν από την Ζάκυνθο και την Κέρκυρα 4 λόχοι Ελλήνων στρατιωτών, που υπηρετούσαν στον Ρωσικό στρατό (ήταν οι Ρώσοι «κυνηγοί») με τον στρατηγό Στάτερ, και στρατολογήθηκαν 288 Σουλιώτες και Αρματολοί που ζούσαν με τις οικογένειές τους στο νησί (αφότου έπεσε το Σούλι στα 1803).

Ο Ρώσος διοικητής Στάτερ στην Λευκάδα είχε ήδη αρχίσει την κατασκευή πρόσθετων οχυρωματικών έργων. Τότε κατασκευάστηκε το φρούριο «Αλέξανδρος», που εξοπλίστηκε με 4 τηλεβόλα. Η θέση του ήταν σχεδόν απέναντι στο φρούριο του Αγ. Γεωργίου και συνετέλεσε αποφασιστικά στην άμυνα της Λευκάδας.

Συγχρόνως Αγγλικά και Ρωσικά πλοία προκαλούν πανικό στην Κων/πολη. Ο Γάλλος στρατηγός της νίκης στο Αούστερλιτς, ο Σεμπαστιάνι, ανέλαβε την οχύρωση της Πόλης, και κατάφερε να αναγκάσει σε υποχώρηση τον Αγγλικό στόλο.

Ο Ναπολέων εγκρίνει τα σχέδια του Αλή για εισβολή στην Λευκάδα, και στέλνει από την Νεάπολη (της Ιταλίας) με δύο πλοία του Κεφαλλονίτη Βούρβαχη, 20 πυροβολητές, 4 πυροβόλα και 3000 οβίδες. Στέλνει επίσης αξιωματικούς για να εκπαιδεύσουν τον στρατό του Αλή, με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Νίκο Παπάζογλους-Τσεσμελή. Αυτός διέταξε να ανεγερθεί οχυρό στην θέση Καστρί της Ακαρνανίας (είναι το «φρούριο του Τεκέ»), που ολοκληρώθηκε στις 5 Μαρτίου 1807. Πάνω του εγκατέστησε τα 4 πυροβόλα που έφτασαν από την Νεάπολη και βομβάρδιζε ανηλεώς τις θέσεις των αμυνομένων στην Λευκάδα.

Η εισβολή στο νησί αναμενόταν από μέρα σε μέρα. Το νησί ήταν ολότελα αποκλεισμένο από την στεριά και η τροφοδοσία είχε γίνει προβληματική.

Ο στρατηγός Σεμπαστιάνι πρότεινε παράλληλα στον Σουλτάνο Σελίμ, για να αποτραπεί η πιθανή Ρωσική απόβαση στην Πελοπόννησο, να διοριστεί ο γιός του Αλή, ο Βελής, Πασάς της Πελοποννήσου. Πράγματι αμέσως έφυγε ο Βελής με δύναμη 12.000 Αλβανών, αλλά τούτο είχε ως συνέπεια να ανασταλεί η επίθεση στην Λευκάδα, αφού αδυνάτισε εκεί η δύναμή τους. Τότε επιχειρούν γενική επίθεση οι Έλληνες με τους Ρώσους κατά του φρουρίου «Τεκέ» (στις 22 Μαρτίου), με 250 στρατιώτες, με το τάγμα των Αρματολών και με 150 Λευκαδίτες εθελοντές. Η επίθεση πέτυχε, καταλήφθηκε προσωρινά το οχυρό, απεχώρησαν όμως την νύχτα. Οι Αλβανοί είχαν 100 νεκρούς, ενώ οι Έλληνες μόλις 4 και οι Ρώσοι 2.

Ταυτόχρονα η Επτάνησος Πολιτεία οργάνωσε αντιπερισπασμό στα νώτα των δυνάμεων του Αλή, με επιθέσεις του Κατσαντώνη και του Μπότσαρη, που δημιούργησαν στρατόπεδο στα Άγραφα. Από το μέτωπο της Λευκάδας αποσπάστηκε έτσι άλλη μια δύναμη 4000 Τουρκαλβανών για να τους αντιμετωπίσει.

Εν τω μεταξύ ο Ρωσικός στόλος καταλαμβάνει την Τένεδο (22 Απριλίου), ενώ στην Κων/πολη γίνεται συνωμοσία με στάση των Γενιτσάρων, που συνέλαβαν και φυλάκισαν τον Σελίμ (29 Μαΐου), υπεχρέωσαν δε τον Σεμπαστιάνι να φύγει από την Πόλη.

Ο Αλή όμως είναι αποφασισμένος να καταλάβει την Λευκάδα. Συγκεντρώνει νέο ασκέρι με 5000 πεζούς και 6000 ιππείς Αλβανούς. Μαζί ακολουθούσαν 50 Γάλλοι με 18 κανόνια. Διοικητή ορίζει τον δεύτερο γιό του. Λεηλάτησαν την Πρέβεζα και την Βόνιτσα, ενώ η επίθεσή τους προηγουμένως στην Πάργα είχε αποκρουσθεί, διότι στάλθηκαν από την Κέρκυρα 1000 πολιτοφύλακες και 200 Σουλιώτες.

Στις 21 Μαΐου η Ιόνιος Γερουσία διορίζει γενικό επίτροπο για την άμυνα της Λευκάδας τον Καγκελάριο Ιωάννη Καποδίστρια, που μόλις είχε παραιτηθεί, διότι η Γερουσία χειραγωγούμενη από τον αρμοστή του Τσάρου, τον Μοντσενίγο, δίσταζε να κηρύξει τον πόλεμο στην Τουρκία. Η αποστολή του Καποδίστρια επεβλήθη, επειδή δεν μπορούσαν να συνεργασθούν ο Ρώσος στρατηγός Στάτερ και ο Έλληνας πολιτικός διοικητής της Λευκάδας Στυλιανός Βλασσόπουλος.

Ο Ιωάννης Καποδίστριας φθάνει στην Λευκάδα στις 27 Μαΐου, και περνά τις δύο πρώτες νύχτες στα χαρακώματα, καθώς αναμενόταν απόβαση των Τουρκαλβανών. Μαζί του ήρθε και ο αδελφός του Αυγουστίνος Καποδίστριας, και οι νεαροί ακόλουθοί του Κερκυραίοι, Καβάσιλας, Καραντινός και Βάρθης. Συνεχείς ήσαν οι κανονιοβολισμοί των Τουρκαλβανών κατά του φρουρίου «Αλέξανδρος», προετοιμάζοντας την απόβαση, ενώ οι Έλληνες απαντούσαν με τα κανόνια του φρουρίου της Αγίας Μαύρας.

Ταυτόχρονα σχεδόν με τον Καποδίστρια καταφθάνουν στην Λευκάδα το σύνολο της δύναμης της εθνοφρουράς της Ζακύνθου, καθώς και το Ρωσικό απόσπασμα με τον Εμμ. Παπαδόπουλο. Ένα μήνα πριν είχε φθάσει στην Λευκάδα απεσταλμένος της Γερουσίας και ο τέως Μητροπολίτης Άρτας-Ναυπάκτου Ιγνάτιος, φλογερός πατριώτης, που τον υποδέχθηκε ο εδώ Μητροπολίτης Παρθένιος Κονιδάρης. Μαζί του είχε φέρει και σώμα Ηπειρωτών και Σουλιωτών, με οπλαρχηγούς όπως τον Γιάννη Μπουκουβάλα.

Η επικείμενη εισβολή είχε προκαλέσει πανικό στον πληθυσμό του νησιού, που προσπαθούσαν να το εγκαταλείψουν. Τότε ο Καποδίστριας φανερώνει την οργανωτική και στρατιωτική του ιδιοφυΐα (πέραν της πολιτικής και διπλωματικής του ικανότητας). Απαγορεύει κάθε μετακίνηση των κατοίκων, πραγματοποιεί γενική επιστράτευση της εθνοφυλακής, στρατολογεί αμέσως τρεις νέους λόχους από Ρουμελιώτες που είχαν καταφύγει στα νησιά, και δύο νέα τάγματα, ένα καθαρά Μανιάτικο και ένα μικτό Μωραΐτικο με αρχηγό τον Αναγνωσταρά, στο οποίο υπηρετούσαν οι Πετμεζαίοι, ο Νικηταράς, κτλ., ενώ με αυτούς συνέπραξε και ο Κολοκοτρώνης.

Ο Καποδίστριας δημιούργησε και ναυτική δύναμη Ιονίου Πολιτείας μισθώνοντας 9 πλοία. Στο ένα ηγούνταν ο Κολοκοτρώνης. Στην άμυνα της Λευκάδας οικοδομήθηκε πολύ στενή φιλία του Κολοκοτρώνη με τον Καποδίστρια, ώστε έγιναν τελικά «βλάμηδες».

Ο Καποδίστριας προσέδωσε στο ζήτημα της άμυνας της Λευκάδας, που αποτελεί υπόδειγμα παλλαϊκής άμυνας, όχι μόνο παν-ιόνιες, αλλά πανελλήνιες διαστάσεις. Απευθύνθηκε σε όλες στις δυνάμεις του Έθνους για την αντιμετώπιση του εχθρού, διεγείροντας τον πατριωτικό ενθουσιασμό και το αίσθημα της αυτοθυσίας.

Πριν ξεκινήσει για την Λευκάδα, είχε στείλει από την Κέρκυρα τον ταγματάρχη Χρ. Περραιβό με δύναμη 250 ανδρών, όπου ανήκαν επίσης καπεταναίοι όπως ο Νικόλας Τζαβέλας, γιός του Φώτη Τζαβέλα, ο Αβατσιώτης, ο Βαράχας, ενώ ο Ιγνάτιος έφερε 400 Σουλιώτες. Η συνολική δύναμη του νησιού έφτασε τελικά τους 2000 άνδρες, που ήσαν Κεφαλλήνες, Ιθακήσιοι, Ζακύνθιοι, Λευκάδιοι, Ακαρνάνες Ρουμελιώτες, Μανιάτες και Μωραΐτες, Σουλιώτες και Αρματολοί, καθώς και Ρώσοι. Το γενικό στρατόπεδο στήθηκε στην πεδιάδα της Κατούνας.Ο Ιγνάτιος ανέλαβε να οργανώσει δίκτυο πληροφοριών και κατασκοπείας στο έδαφος του εχθρού, με τους μοναχούς, τους παπάδες και τους πιστούς. Στο μέτωπο της προπαγάνδας ο Καποδίστριας άρχισε να συντάσσει και να εκδίδει τακτικά εφημερίδα με τα νέα των επιχειρήσεων, ώστε να ενημερώνεται ο πληθυσμός. Με παλλαϊκή συμμετοχή επισκεύασε το φρούριο της Αγίας Μαύρας, προσθέτοντας προμαχώνες και κανονιοστοιχίες, ενώ σε χρόνο μηδέν κατασκεύασε νέο οχυρό στο στενό με την ηπειρωτική ακτή, που ονόμασε «Κωνσταντίνος». Ανασκάφηκε επίσης αμυντική τάφρος μήκους 2 μιλίων, που χώρισε οριστικά την Λευκάδα από την Ακαρνανία.

Στα έργα επιστρατεύθηκαν όλοι οι κάτοικοι, αριστοκράτες και λαϊκοί, πλούσιοι και φτωχοί, αγρότες και αστοί, γυναίκες και παιδιά, που έσκαβαν μέρα-νύχτα αμισθί, αψηφώντας τα εχθρικά πυρά. Έσπευσαν ακόμα 300 εθελοντές από την Κεφαλλονιά, 100 από την Ιθάκη, και 800 από την Ζάκυνθο. Τα Κεφαλονίτικα πλοία μετέφεραν δωρεάν ξυλεία για τα αμυντικά έργα.

Παράλληλα ο Καποδίστριας αναμόρφωσε το ρωσικό νοσοκομείο, όπου μπορούσαν να νοσηλευθούν 200 άτομα, και ίδρυσε νέο κρατικό πολυϊατρείο 18 κρεβατιών για τους τραυματίες των μαχών.

Στις 4 Ιουνίου μπήκε στο στενό μια ρωσική φρεγάτα, βομβάρδισε και κατέστρεψε το φρούριο του «Τεκέ», και υποχρέωσε τους Αλβανούς να το εγκαταλείψουν. Έτσι έπαψε η δυνατότητα κάλυψης της απόβασης με πυρά πυροβολικού. Την ίδια μέρα προσέτρεξαν από τον Κάλαμο και οι οπλαρχηγοί Καραΐσκος και Βαρνακιώτης με 200 άνδρες, «επιθυμούντες να διαμοιραστούν την δόξαν και τον κίνδυνον των άλλων Ελλήνων».

Το στρατηγικό μυαλό του Καποδίστρια οργάνωσε επίσης αντιπερισπασμούς στα νώτα του Αλή, για να απαλλάξει την Λευκάδα από την πολιορκία. Συντονίζοντας με τον Ιγνάτιο τις επιθέσεις του Μπότσαρη, του Κατσαντώνη, των Τζαβελέων και άλλων, πέτυχε η μισή δύναμη του Αλή να αποσπαστεί για να καταδιώκει τους επιδρομείς. Το κυριότερο δε ήταν το χτύπημα του ανεφοδιασμού του στρατοπέδου του Αλή.

Από εφημερίδα της 17ης Ιουνίου διαβάζουμε: «Στις 13 Ιουνίου στάλθηκαν 5 άνδρες του καπετάν Λεβεντάκη για ανίχνευση στην απέναντι ακτή, όπου συνέλαβαν έναν Γάλλο πυροβολητή. Ανακρινόμενος αυτός είπε, ότι στο στρατόπεδο απέναντι από την Αγία Μαύρα υπάρχουν πια 1.800 άνδρες και ότι η θέση τους είναι δυσχερέστατη, λόγω έλλειψης βασικών ειδών, αλλά και της διχόνοιας μεταξύ αρχηγών και στρατιωτών. Το σώμα των αρματολών που βρίσκεται στους εχθρικούς τόπους, άλλοτε ενώνεται και άλλοτε διαμοιράζεται, εμποδίζοντας τις επικοινωνίες του εχθρού και την μεταφορά των προμηθειών…».

Λίγες ημέρες αργότερα οι Γάλλοι απεσύρθησαν από το μέτωπο της Λευκάδας, ακολουθώντας την αποχώρηση του Σεμπαστιάνι από την Πόλη. Τότε οι επιχειρήσεις περνούν απέναντι στην ηπειρωτική ακτή, ενώ επιτιθέμενοι είναι τώρα οι Έλληνες. Συγχρόνως στις 30 Ιουνίου σε ναυμαχία μεταξύ Τενέδου και Λήμνου ο Ρώσος ναύαρχος Σινιάβιν καταστρέφει τον Τουρκικό στόλο.

Η αποχώρηση του Αλή και των Γάλλων από το μέτωπο σήμανε και την λήξη του συναγερμού. Οι Έλληνες είχαν νικήσει. Στις 7 Ιουλίου 1807 ο Καποδίστριας οργάνωσε για τα επινίκια ένα κοινό δημόσιο γεύμα, για να επιδείξει σε όλους ότι η βάση της άμυνας ήταν η πατριωτική ισότητα, η ενότητα και η ομόνοια. Αυτή η επίσημη εκδήλωση ήταν η ηθική επιβράβευση για όσα προσέφερε ο κάθε πολίτης για την αποτροπή της εισβολής. Η εορταστική εκδήλωση έγινε στην παραλία του Μαγεμένου στην Νικιάνα, «υπό την σκιάν μεγάλης και πολυκλάδου καρυάς». Ήταν εκεί μαζεμένοι εκτός από τους Σουλιώτες και οι καλύτεροι καπεταναίοι και κλέφτες της Ηπείρου και της Ρούμελης. Οι Κατσαντώνης, Λεπενιώτης, Κολοκοτρώνης, Φώτος Τζαβέλας, Κίτσος και Νότης Μπότσαρης, Καραΐσκος, Βαρνακιώτης, Γρίβας, Περραιβός, Ζέρβας, Φαρμάκης, Τσόγκας, Στράτος, Μπουκουβάλας, Πουλής, Χορμόβας, Αναγνωσταράς, οι δυο Κοντογιανναίοι και άλλοι 400, καθώς και ο Ιγνάτιος και ο Παρθένιος.Σε αυτό το γλέντι της νίκης, «υπενθυμίζον μοι τα συμπόσια των Ομηρικών ηρώων, επηκολούθησαν ηρωικά άσματα και χοροί…», καθώς γράφει ο Καποδίστριας, απευθυνόμενος δε στους Καπεταναίους έκανε την περίφημη πρόποση: «ελπίζω η πατρίς να σας καλέσει συντόμως δια σκοπόν πολύ υψηλότερον». Ο Κατσαντώνης έπειτα «ενεργών εκ μέρους απάντων των οπλαρχηγών, ωρκίσθη να μην καταθέσει τα όπλα πριν ίδη την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος». Η Μεγάλη Ιδέα λοιπόν της απελευθερώσεως της Ελλάδος ήταν ήδη ζωντανή.

Την συνέλευση αυτή των Οπλαρχηγών στην Λευκάδα με οργανωτή την ηγετική μορφή του Καποδίστρια και τον όρκο που έδωσαν για την ελευθερία της πατρίδος, τα διέσωσε η προφορική παράδοση, αλλά και ο Πουκεβίλ, και ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ο οποίος γράφει:

«Το μεγαλύτερον, το θαυμαστότερον, το ελληνικότερον κατόρθωμα του αειμνήστου Καποδιστρίου υπήρξεν η εν Λευκάδι συγκέντρωσις όλων των ενδοξωτέρων καπετανάτων της Ρούμελης προς υπεράσπισιν της κινδυνευούσης Λευκάδος. Και ο αδελφικός σύνδεσμος όστις προέκυψεν εκ της συγκεντρώσεως ταύτης μεταξύ των σημαντικοτέρων οπλαρχηγών της δουλωμένης Ελλάδος. Οι κλέφται μετεμορφώθησαν εις κλεφτουριάν, δηλαδή απέβαλον την ιδέαν της ατομικής κεχωρισμένης κατά των εχθρών αντιδράσεως και συνησπίσθησαν και συνετάχθησαν υπό την αρχηγίαν του Κατσαντώνη εις στρατόν εθνικόν, με έν και μόνον σύνθημα, άσπονδον κατά των τυράννων της πατρίδος πόλεμον, με ένα και μόνον σκοπόν, την απελευθέρωσιν της βασανιζομένης μητρός των».Εκείνη την στιγμή όμως δεν γνώριζε ο Καποδίστριας την προδοσία του Τσάρου, που παρέδωσε την Επτάνησο Πολιτεία στον Ναπολέοντα με την συνθήκη του Τιλσίτ (8 Ιουλίου 1807). Στην Λευκάδα, ο Καποδίστριας, ο Ιγνάτιος, ο στρατηγός Παπαδόπουλος και οι Οπλαρχηγοί σχεδίαζαν επίθεση στον Αλή με κέντρο την ανακατάληψη του Σουλίου, όταν τους βρήκαν τα μαύρα νέα. Ούτε επίσης γνώριζαν ότι η Γερουσία της Επτανήσου είχε κηρύξει τον πόλεμο στην Γαλλία. Η κήρυξη του πολέμου κατά της Γαλλίας, που επέβαλε ο Μοντσενίγος, έβαλε τα Επτάνησα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων του Τιλσίτ. Όμως η Ιόνιος Πολιτεία ήταν ανεξάρτητο Κράτος. Αν δεν είχε κηρύξει τον πόλεμο στην Γαλλία, ο Τσάρος δεν θα είχε δικαίωμα να διαπραγματευθεί, ούτε να παραχωρήσει τα Επτάνησα. Ο Τσάρος λοιπόν καθοδήγησε τον Μοντσενίγο… Για να καταληφθούν τα Επτάνησα κατόπιν από τους Άγγλους, έπρεπε να παραχωρηθούν στους Γάλλους… Οι «Ρωσοαγγλογάλλοι» της Επτανήσου ολοκλήρωσαν το έγκλημα…

Οι πατριώτες, Καποδίστριας, Ιγνάτιος και Καπεταναίοι έμειναν με το όραμα της Ανεξαρτησίας. Η Μεγάλη Ιδέα ήταν πολύ κοντά στην πραγματοποίησή της το 1807, διαρκούντος του Ρωσο-Τουρκικού πολέμου, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η Σερβική Επανάσταση, και ενώ η στρατιωτική κατάσταση των Ελλήνων ήταν 100 φορές καλύτερη από το 1821, διότι υπήρχε έτοιμος στρατός που υπηρετούσε στους Ρώσους και στους Γάλλους. Ο Τουρκικός στόλος είχε καταστραφεί, η Ιόνιος Πολιτεία θα διέθετε όπλα και πυρομαχικά (που νόμιμα μπορούσε να προμηθευτεί), ζούσαν δε οι μεγάλοι Πολέμαρχοι Κατσαντώνης και Νικο-Τσάρας. Αν λοιπόν δεν είχαν παραδοθεί τα νησιά στους Γάλλους, αν ο Τσάρος δεν είχε προδώσει τους Έλληνες, αλλά χτυπούσε τους Τούρκους στην Πελοπόννησο, όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, ενώ η Επτάνησος θα χτυπούσε τον Αλή Πασά, τότε η απελευθέρωση θα είχε αρχίσει 14 χρόνια νωρίτερα. Η επανάσταση ήταν έτοιμη και ιδεολογικά και πολιτικά το 1807. Τα δύο μεγάλα πολιτικο-ιδεολογικά ντοκουμέντα αυτής της εποχής είναι η «Ελληνική Νομαρχία» του Ανωνύμου του Έλληνος και ο «Ρωσοαγγλογάλλος».

Ο ίδιος επαναστατικός μηχανισμός, οι ίδιοι άνθρωποι, σε διαφορετικές πολιτικές συνθήκες, οργάνωσαν την επιχείρηση και το 1821. Ο Καποδίστριας ήταν πάντοτε ο ιθύνων νους. Έφθασε το 1815 να γίνει Υπουργός Εξωτερικών του Τσάρου. Σήμερα ο γνωστός Κίσινγκερ γράφει μελέτη για τον Καποδίστρια και τον Μέττερνιχ, αποδεικνύοντας πόσο σπουδαία προσωπικότης διεθνούς και διαχρονικής εμβέλειας είναι ο πρώτος Κυβερνήτης του νέου Ελληνικού Κράτους.

Στην Λευκάδα το 1971 στήθηκε αναμνηστική στήλη στου Μαγεμένου, για να τιμηθεί η προεπαναστατική συγκέντρωση των Οπλαρχηγών το 1807, και κάθε χρόνο τον Ιούλιο οργανώνεται εκδήλωση τιμής.Βιβλιογραφία:

«Η Επανάσταση των Φιλογενών, 1821», Σπύρου Χατζάρα, Αθήνα 2011.

«Ο Καποδίστριας και η συγκέντρωση των κλεφταρματολών στου Μαγεμένου στη Λευκάδα, το 1807», Δημοσθένη Κουνιάκη, Αθήνα 1973.

«Παράκτιος έλεγχος και προστασία της Λευκάδας κατά το διάστημα 1800-1807», Μαρία Λαμπρινού, Αρχαιολογία και Τέχνες, τχ.108.
                                                        

ΗΤΑΝ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΔΕΛΦΟ;

 
Γενετικό ατύχημα

Φονικός ιός των κοτόπουλων «προήλθε από συνδυασμό εμβολίων»

    
                                    
Ουάσινγκτον
Ένα πρωτόγνωρο γενετικό ατύχημα φαίνεται ότι σκοτώνει τα κοτόπουλα σε ορνιθοτροφεία της Αυστραλίας. Ο ιός που προκάλεσε την επιδημία προήλθε από το συνδυασμό δύο κτηνιατρικών εμβολίων που βασίζονται σε εξασθενημένους ιούς, αναφέρουν ερευνητές στη Μελβούρνη, τονίζοντας όμως ότι ένα τέτοιο ατύχημα δεν θα μπορούσε να συμβεί στον άνθρωπο.

Όπως εξηγεί ο δικτυακός τόπος του περιοδικού Science, στο οποίο δημοσιεύεται η μελέτη, τα εκτρεφόμενα κοτόπουλα είναι ευπαθή σε μια ομάδα ιών του έρπητα που προσβάλλει το ανώτερο ανοσοποιητικό σύστημα και ονομάζεται ILTV (λαρυγγοτραχείτιδα). Οι ιοί αυτοί μειώνουν την παραγωγή αβγών και σκοτώνουν έως και το ένα πέμπτο των μολυσμένων πτηνών.

Η νόσος προλαμβάνεται με τη χορήγηση εμβολίων που βασίζονται σε εξασθενημένου ιούς ILTV, δηλαδή σε ζωντανούς ιούς που έχουν χάσει τη δυνατότητά τους να οδηγούν σε ασθένεια.

Το 2008, μια νέα επιδημία λαρυγγοτραχείτιδας ξέσπασε σε πτηνοτροφεία της Αυστραλίας, και η ανάλυση έδειξε ότι είχε προκληθεί από δύο νέες κλάσεις ιών ILTV, οι οποίες ήταν εξίσου θανατηφόρες με τα γνωστά στελέχη της ασθένειας, εξαπλώνονταν όμως πιο εύκολα στα κοτόπουλα.

Προς μεγάλη έκπληξη των ερευνητών στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, ο προσδιορισμός της γενετικής αλληλουχίας των νέων ιών αποκάλυψε ότι αποτελούνταν από συνδυασμό γονιδίων των δύο εξασθενημένων ιών ILTV που είχαν χρησιμοποιηθεί στους εμβολιασμούς.

Ο ανασυνδυασμός των γονιδίων των δύο αρχικών ιών είχε δημιουργήσει νέες ποικιλίες, οι οποίες είχαν ανακτήσει τη χαμένη τους παθογένεια.

Παραμένει άγνωστο το πώς ακριβώς συνέβη αυτός ο ανασυνδυασμός, οι ερευνητές ωστόσο καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι υπήρχαν κοτόπουλα που εκτέθηκαν στους εξασθενημένους ιούς και των δύο εμβολίων. Στην πράξη, οι πτηνοτρόφοι είναι απίθανο να χρησιμοποίησαν και τα δύο εμβόλια στα ίδια κοτόπουλα, δεν αποκλείεται όμως ο ιός του ενός εμβολίου να ξέφυγε από τον έλεγχο και να προσέβαλε πτηνά στα οποία χορηγήθηκα αργότερα το δεύτερο εμβόλιο.

Ανεξάρτητοι ειδικοί σχολιάζουν στο Science ότι τα συμπεράσματα της μελέτης φαίνονται πειστικά και πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τις εταιρείες που παράγουν κτηνιατρικά εμβόλια.

Θα μπορούσε όμως ένα τέτοιο γενετικό ατύχημα να συμβεί και στον άνθρωπο; Αυτό είναι εντελώς απίθανο, δεδομένου ότι τα εξασθενημένα εμβόλια δεν χρησιμοποιούνται στους ανθρώπους σε τόσο μεγάλη κλίμακα όσο στα πτηνοτροφεία.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για τα εμβόλια των κοτόπουλων, οι εξασθενημένοι ιοί που χρησιμοποιούνται για τον εμβολιασμό ανθρώπων έχουν πάντα γνωστή γενετική αλληλουχία, οπότε οι παρασκευάστριες εταιρείες μπορούν εύκολα να βεβαιώνονται ότι οι ιοί φέρουν μεταλλάξεις που εμποδίζουν τον πολλαπλασιασμό τους στον οργανισμό.

Όπως τονίζει ο ιολόγος Πολ Φάρελ του Πανεπιστημιακού Κολεγίου του Λονδίνου, ο οποίος υπογράφει συνοδευτικό άρθρο στο Science, «δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στα σημαντικά τεχνικά θέματα που εγείρει αυτή η μελέτη να αφαιρέσουν κάτι από τα τεράστια οφέλη που προσφέρουν στην υγεία τα εμβόλια».
Newsroom ΔΟΛ